De allmänna villkoren finns även i PDF format. Ni når dem genom att klicka här. 


GNS Sweden AB
Allmänna Villkor 2018-05-25

§ 1 Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor med bilagor gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter tidigare allmänna villkor. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan myndig fysisk person eller juridisk person (Kunden) och GNS Sweden AB (GNS).

§ 2 Avtalet

2.1 Avtal anses ha ingåtts då Kunden har gjort beställning av tjänst eller vara och GNS har bekräftat och godkänt beställningen. GNS förbehåller sig rätten att göra en sedvanlig kreditupplysning avseende kunden.

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst;
1. Genom att fylla i ett särskilt beställningsformulär, vilket skickas till GNS per post, eller
2. Genom att kund beställer vara/tjänst; elektroniskt på Webbplatsen (www.gns.se), via e-post, post eller
3. Genom att kund muntligen beställer vara/tjänst eller annars genom att kund på annat sätt ingår särskilt avtal med GNS.

2.3 Dessa allmänna villkor är utan undantag en integrerad del av avtalet mellan parterna. I de fall där det i avtalet, eller till avtalet hörande bilagor, finns särskilda avtalsbestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor skall de särskilda avtalsvillkoren äga företräde framför de allmänna.

2.4 Avtalet gäller från den dag avtalet undertecknats av båda parter, eller då beställningen har godkänts och bekräftats av GNS, eller annars vid den tid då tjänsten har öppnats för användning om det sker tidigare. Avtalet gäller därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) kalendermånader. Uppsägningstiden börjar löpa från och med närmaste månadskifte efter uppsägningen.

2.5 Uppsägningar skall vara GNS tillhanda skriftligen.

§ 3 Tjänsten

3.1 Tjänsten tillhandahålls i enlighet med vad som skriftligen avtalats eller annars regleras i de allmänna villkoren eller tillhörande bilagor. GNS förbehåller sig rätten att göra tillägg till, ta bort eller förändra de tjänster som avtalats om när som helst och från tid till annan under förutsättning att tilläggen eller förändringarna inte medför väsentlig olägenhet för Kunden.

3.2 Kunden skall underrättas senast en (1) månad innan de eller den av GNS angivna förändringen eller förändringarna träder i kraft om förändringen är till nackdel för Kunden. Detta kan ske genom anslag på hemsidan. Kunden har rätt att säga upp avtalet under förutsättning att förändringen inte är obetydlig eller annars om den vållar kunden betydande olägenhet. Uppsägningen äger verkan från förändringens ikraftträdande.

3.3 Kunden äger inte rätt att göra några andra påföljder gällande vid GNS förändringar än vad som anges i denna punkt.

3.4 GNS förbehåller sig rätten att när som helst från tid till annan ändra programvara och utrustning och/eller installera nya releaser och versioner av GNS tillhandahållna tjänster.

§ 4 Drift och underhåll

4.1 GNS åtar sig att efter felanmälan skyndsamt påbörja felavhjälpning av driftavbrott eller andra trafikhindrande fel. Felanmälan skall ske till supporten, via E-post eller telefon företrädesvis mellan 09:00-18:00. GNS kan ej göras ansvarig för driftavbrott som helt eller delvis kan hänföras till kunden, för fel som ligger utanför GNS kontroll eller för fel som är hänförliga till GNS underentreprenörer eller leverantörer.

4.2 I det fall felet helt eller delvis kan hänföras till Kunden eller till annan för vilken Kunden svarar äger GNS rätt till ersättning från Kunden. GNS har i dessa fall rätt att debitera Kunden för nedlagt arbete enligt vid var tid gällande prislista.

4.5 GNS skall utföra löpande underhåll och service av Webbhotellet/Serverhotellet och därtill hörande utrustning. Vid sådana tillfällen förbehåller sig GNS rätten att tillfälligt göra uppehåll i tillhandahållande av Tjänsten samt att begränsa tillgängligheten till Internet/Webbplatsen. Avbrott som sker för planerat underhåll skall inte ses som driftavbrott. Vid omfattande åtgärd skall Kunden underrättas innan åtgärden vidtages.

§ 5 Tillgänglighet

5.1 GNS garanterar en genomsnittlig upptid om 99.7 %.

5.2 Återbetalning kan ske då överenskommen bandbredd in till Kundens servrar ej har varit tillgänglig enligt garanterad upptid om felet ligger innanför GNS kontroll och driftavbrottet inte avser planerat underhåll enligt ovan. Kortare serviceavbrott kan uppstå även under normal drift och föranleder ingen rätt till kompensation eller ersättning.

5.3 Återbetalning sker efter att Kund har kommit in med skriftlig begäran om detta samt att GNS har undersökt och funnit att förutsättningar för rätt till återbetalning föreligger. Skriftlig begäran om återbetalning skall inkomma till GNS senast trettio (30) dagar efter återställande av aktuellt driftavbrott, i annat fall förfaller kundens rätt till ersättning. Kunden äger inte rätt att göra andra påföljder gällande vid brist i garanterad upptid/tillgänglighet än vad som anges i denna punkt.

5.4 Återbetalning sker genom återbetalning av Kundens månadsavgift i proportion till den tid som störningen eller avbrottet varat. Kunden har endast rätt till ersättning genom avdrag på kommande faktura. För närmare reglering av detta hänvisas till vid var tid gällande Servicenivåavtal (SLA) vilket finns publicerat på hemsidan.

§ 6 Ansvar

6.1 GNS ansvarar för att tillhandahålla tjänsten enligt vad som avtalats, fullgöra sina åtaganden enligt gällande lagar och förordningar samt för att utföra tjänsten på ett fackmannamässigt sätt

6.2 Kunden förbinder sig att använda tjänsten i enlighet med vad som avtalats samt enligt gällande lagar, regler och förordningar, samt att i rätt tid betala förfallna avgifter.

6.3 Det åligger kunden att säkerställa att tredje man inte äger rätt att ta bort eller förändra Kundens tillgångar från Leverantörens driftställe i enlighet med avtalade villkor.

6.4 Kunden äger inte rätt att använda resurser eller att annars söka obehörig åtkomst till GNS hård eller mjukvara, system eller annan data som ej är avsedd för Kunden.

6.5 Kunden är i förhållande till GNS ensam ansvarig för att information, hänförlig till kundens användande av tjänsten eller till någon som kunden svarar, som har överförts till eller hanteras inom tjänsten
1. Ej utgör intrång i tredje mans rätt eller på något annat sätt står i strid med gällande lagstiftning
2. Är att betrakta som stötande, kränkande och/eller oetisk
3. Kan skada GNS eller annan.
Vid brott mot någon av ovanstående punkter har GNS rätt att omgående förhindra fortsatt spridning av information i tjänsten och/eller fortsatt användning av tjänsten. GNS förbehåller sig rätten att från tid till annan bedöma huruvida information eller annan data kan anses vara stötande, kränkande och/eller oetisk.

6.6 GNS har rätt att ta del av all information som överförts eller lämnats till tjänsten för att kunna fullgöra ovanstående rättighet. Kunden skall lämna GNS allt biträde för genomförande av sådan undersökning.

6.7 Kunden är i förhållande till GNS ensam ansvarig för information, varor och/eller tjänster som kunden tillhandahåller via Internet.

6.8 Kunden ansvarar för att i förväg ha säkerställt alla erforderliga tillstånd finns för såväl de varor och tjänster som Kunden tillhandahåller samt för att allt emottagande, spridning och/eller lagring av information sker i enlighet med gällande rätt.

6.9 Kunden ansvarar för att obehöriga ej kan ta del av lösenord och därmed jämförlig information genom att förvara de/den på betryggande sätt.

§ 7. Avgifter

7.1 Avgifter utgår enligt GNS vid varje tid gällande prislista för tjänsten, om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Avgifter kan bestå av rörliga, fasta eller engångsavgifter. En faktureringsavgift om tjugofem (25) SEK tas ut per faktura.

7.2 Har inte fast pris uttryckligen avtalats äger GNS rätt att löpande justera priset. GNS äger alltid rätt att med omedelbar verkan höja avgifter om höjningen är hänförlig till förändring av valutakurser eller andra omständigheter som ligger utanför GNS kontroll och som påverkar kostnaden för den avtalade tjänsten.

7.3 GNS förbehåller sig rätten till avgiftshöjning. Avgiftshöjningar skall skriftligen meddelas Kunden minst trettio (30) dagar i förväg. Detta kan ske via brev, fax, e-post eller genom anslag på GNS hemsidor. Avgiftssänkningar behöver inte meddelas Kunden i förväg.

7.4 Om inte annat följer av avtalet, medger härigenom Kunden att GNS äger rätt att debitera avgifter då tjänsten är driftfärdig eller från det tidigare datum då Kunden börjat utnyttja tjänsten.

7.5 I det fall GNS har utnyttjat sin rätt enligt § 8.3 och stängt av kundens tjänst, kvarstår ändå kundens skyldighet att betala förekommande fasta avgifter.

§ 8 Betalning

8.1 Om inte annat avtalats faktureras rörliga avgifter månadsvis i efterskott och fasta avgifter månadsvis i förskott. Fakturan skall anses ha kommit Kunden tillhanda senast fem (5) arbetsdagar efter att fakturan avsänts till av kunden uppgiven adress.

8.2 Kunden skall betala till det konto och före det förfallodatum som anges i fakturan. Betalning skall anses ha fullgjorts då betalningen är GNS tillhanda.

8.3 Har full betalning inte skett senast tio (10) dagar efter det att påminnelse tillsänts Kunden äger GNS rätt att med omedelbar verkan stänga av avtalade Tjänster tills full betalning sker.

8.4 Har Tjänst stängts av med stöd av § 9.3 utgår en särskild öppningsavgift för öppning av Tjänsten.

8.5 Vid försenad betalning utgår en årlig dröjsmålsränta om femton (15) procent, från förfallodagen till dess full betalning sker. GNS äger även rätt att debitera lagstadgade påminnelseavgifter och eventuella inkassoavgifter.

8.6 Om Kunden inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försening eller omständighet hänförlig till Kunden, befriar detta inte Kunden från betalningsskyldighet.

8.7 Om Kunden byter faktureringsadress skall detta utan dröjsmål skriftligen meddelas GNS.

8.8 Om det finns anledning att befara att Kunden inte kan antas fullgöra sina åtaganden gentemot GNS äger sistnämnda rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Istället för att säga upp Avtalet får GNS begära att Kunden ställer säkerhet för fullgörandet av sina skyldigheter gentemot GNS. Med säkerhet för beställda tjänster menas ett belopp motsvarande betalning av såväl löpande som fasta avgifter minst tre (3) månader i förväg vilket avräknas i efterskott mot faktisk kostnad. Om Kunden är oförmögen eller vägrar att ställa sådan säkerhet äger GNS säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

8.9 Kunden skall snarast meddela GNS om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (senast 15 dagar efter fakturadatum) förlorar Kunden rätt att göra invändning mot faktura.

§ 9 Domännamn

9.1 GNS förmedlar registrering av domännamn till domännamnsregistrator för önskad toppdomän. GNS ansvarar inte för registratorns handlande och ansvarar inte för att önskat domännamn som vidarebefordrats blir registrerat.

9.2 GNS ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av att domännamn inte registrerats.

§ 10 Immateriella rättigheter

10.1 Alla immateriella rättigheter till utrustning, mjukvara, manualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av GNS, är och förblir, GNS eller dess licensgivares, egendom. Kunden erhåller genom avtalet en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar eller upplåtbar rätt att använda den mjukvara som görs tillgänglig för Kunden för Kundens användning av beställda tjänster.

10.2 Kunden är ej berättigad till att duplicera, mångfaldiga eller på annat sätt kopiera tillhandahållen mjukvara.

§ 11 Risken förlust eller/och förvansking av förmedlad information

11.1 GNS är inte ansvarig för förlust eller förvanskning av den information som förmedlas elektroniskt genom tjänsten.

11.2 GNS är inte skyldig att ta säkerhetskopia av den information som överförts från Kunden till GNS om detta inte särskilt avtalats.

§ 12 Skadestånd

12.1 GNS ansvarar endast för direkta skador som orsakats genom vårdslöshet av GNS eller av någon som GNS svarar för.

12.2 GNS ansvar för tjänsten omfattar inte fel som är av mindre betydelse för tjänstens avsedda användning eller som inte innebär annat än ringa olägenhet för Kunden.

12.3 GNS ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktivitet/produktion eller andra affärsförluster som Kunden kan tänkas göra. Inte heller ansvarar GNS för tredjemansskador, hinder för kunden att uppfylla åtagande gentemot tredje man och inte heller annan skada som inte rimligen kunnat förutses av GNS.

12.4 Kunden skall hålla GNS skadeslös från krav riktade mot GNS från tredje man till följd av information som Kunden ansvarar för enligt § 6.

12.5 GNS ansvarar inte för förlorad information och inte heller för förvanskning av information till följd av tredje parts obehöriga intrång i GNS datorresurser.

12.6 GNS skadeståndsansvar är begränsat till maximalt 5000 kr per skada.

§ 13 Hävningsgrunder

13.1 Om part gör sig skyldig till kontraktsbrott och ej vidtagit rättelse senast tjugo (20) dagar efter det att skriftlig anmaning lämnats av den andra parten, äger den senare rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet.

13.2 Part har alltid rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om den andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, är i likvidation, gått i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd.

§ 14 Force Majeure

Parterna är befriade från påföljd om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part rimligen inte kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständigheter avses bl.a. arbetskonflikt, krig, blixtnedslag, eldsvåda, ogynnsamma väderförhållanden, olyckshändelse, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, myndighetsingripande, beslag, brist på transporter, energi eller annan liknande omständighet. Om ett Force Majeure läge inträffar skall vederbörande part meddelas.

§ 15 Överlåtelse av avtal

Kundens överlåtelse av avtalet får endast ske efter skriftligt godkännande från GNS. GNS äger alltid rätt att överlåta fordran mot kund som uppkommit enligt avtal samt att överlåta avtalet i samband med fusion, förvärv eller annan omstrukturering av GNS verksamhet.

§ 16 Sekretess

Parterna förbinder sig att för utomstående inte avslöja sådan information som endera part erhållit och är att betrakta som affärshemligheter eller på annat sätt är konfidentiell. Parterna skall också vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information sprids eller avslöjas till tredje part av anställda hos endera part eller av annan som part svarar för.

§ 17 Ändring av Villkor

17.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 25 maj 2018 och därefter tillsvidare. Ändringar i GNS allmänna villkor skall aviseras med minst en (1) månads varsel.

17.2 Om eventuella ändringar är till väsentlig nackdel för Kunden äger Kunden rätt att säga upp avtalet med verkan från det att ändringen träder i kraft. En sådan uppsägning skall ske skriftligen och senast vid avtalsändringens ikraftträdande.

§ 18 Ångerrätt (Gäller Enbart Konsumenter)

18.1 Ångerfrist
I det fall kunden är konsument enligt svensk rätt äger denne rätt att frånträda avtalet under förutsättning att kunden meddelar GNS om detta inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingicks (ångerfristen).

18.2 Undantag från ångerfristen
I det fall kunden (konsumenten) samtycker till att GNS påbörjar driftsättningen av tjänsten under ångerfristen, d v s inom ovan angivna fjorton (14) dagar, gäller inte ångerfristen. Kunden är härmed införstådd med att om tjänsten driftsatts eller fullgörande har påbörjats med konsumentens godkännande, eller konsumenten har börjat använda tjänsten under ångerfristen förfaller ångerrätten som anges i 18.1 ovan.

§ 19 Konsekvenser av avtalets upphörande

När avtalet upphör att gälla förfaller även Kundens rätt att nyttja GNS tjänster. Vid uppsägningstidens slut är Kunden skyldig att snarast återlämna / avinstallera den av GNS eventuellt tillhandahållna programvara för tjänsten, samt att skriftligen bekräfta att så har gjorts.

§ 20 Tvist

20.1 Tvist angående avtalet, dess tillämpning eller tolkning skall avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms Tingsrätt som första instans. Vid prövningen skall svensk rätt tillämpas.

20.2 Oaktat ovanstående förbehåller sig GNS rätten att föra talan inför annan allmän domstol eller kronofogdemyndighet avseende obetalda fordringar för avtalade tjänster.

§ 21 Behandling av personuppgifter

21.1 Som bilaga till de allmänna villkoren gäller GDPR policyn som finns som en bilaga till de allmänna villkoren samt på vår hemsida www.gns.se såvida inte ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal har ingåtts.

§ 22 Särskilda bilagor