General Data Protection Regulation GDPR

General Data Protection Regulation GDPR policyn finns även i PDF format. Ni når dem genom att klicka här.

Integritetspolicy

Vi på GNS har länge arbetat för en säker hantering av våra kunders personuppgifter och välkomnar därmed den nya och skärpta dataskyddsförordningen, GDPR, som börjar gälla i hela EU den 25 maj. Syftet med förordningen är att ställa hårdare krav på företags hantering av personuppgifter samt ge en ökad transparens gentemot anställda och kunder. Som kund hos GNS kan man när som få information om vilka uppgifter GNS behandlar och få ens uppgifter rättade genom att maila dataskyddsombud@gns.se.

Hur vi på GNS hanterar våra kunders personuppgifter och vilka som har tillgång

Vi på GNS sparar våra kunders personuppgifter för att fakturera för den tjänst som kunden ingått avtal. Generellt skickar kunderna sina personuppgifter via mail eller ett beställningsformulär på hemsidan. Dessa mail raderas inte med en gång utan sparas i ett år, för kundens och GNS säkerhet. De personuppgifter som vi samlar in består av företagsnamn, organisationsnummer, faktureringsadress, mailadress samt kontaktuppgifter till en referensperson. Vi har inte som rutin att spara kunders telefonnummer men det kan förekomma.
Hos oss har anställda på GNS, handläggare på Svea ekonomi, e-conomic, Fortnox samt Crescendo Revisorer & Konsulter tillgång till kundernas personuppgifter. Personuppgifterna sparas på säkra servrar inom Sveriges gränser. Uppgifterna raderas i samband med att uppsägningstiden avslutas och tjänsten stängs ned.

Nyhetsbrev

Vi på GNS skickar även ut nyhetsbrev på kunders begäran. Kunden har dock rätt att när som tacka nej till ytterligare utskick. När detta sker raderas kundens mail från systemet och kunden får inga fler utskick.

IP-adress

GNS sparar besökares IP-adresser för webbplatsens besöksstatistik samt av säkerhetsskäl/i bevissyfte. Lagringen av detta sker på säkra servar inom Sveriges gränser.

Cookies

På GNS hemsida används Sessionscookies. Denna typ av cookie försvinner när webbläsaren stängs ner och sparas alltså inte.

För din säkerhet

Vi på GNS värderar en hög säkerhet av vår hantering av kunders personuppgifter och vi har länge arbetat med tydliga rutiner vid eventuella incidenter. Vid en incident publiceras en incidentrapport på hemsida, gns.se, samt att en detaljerad rapport skickas via mail till berörda kunder.
Vi på GNS har även byggt in privacy by design i våra system vilket innebär att vi har inbyggda mekanismer i våra IT-system som ämnar skydda den personliga integriteten. Vi på GNS stödjer även dataportabilitet vilket innebär att kunden har rätt att få ut de uppgifter man själv lämnat för att föra över dem till en annan tjänst.

Dela med av personuppgifter

Vi på GNS säljer inte våra kunders personuppgifter, men om registrerade personer, Datainspektionen eller annan tredje man begär information från GNS rörande behandlingen av personuppgifter ska parterna samverka och utbyta information i nödvändig utsträckning. Ingen part får lämna ut personuppgifter eller information om behandlingen av personuppgifter utan medgivande i förväg från motparten utom för det fall föreläggande eller beslut finns därom från relevant myndighet eller om part är nödgad därtill enligt tvingande lagstiftning.

Samtycke

I samband med att man blir kund hos GNS samtycker kunden till att GNS sparar personuppgifterna vilket framgår i våra allmänna villkor. Kunden kan när som återkalla samtycket vilket innebär att GNS slutar behandla personuppgifterna eller uppdaterar tidigare lämnade uppgifter. För att återkalla samtycket skicka ett mail till dataskyddsombud@gns.se.

Övrigt

För oss på GNS SWEDEN AB är det viktigt att våra kunder är medvetna om att de kan kontakta oss eller Datainspektionen vid incidenter, problem eller klagomål. Hos oss på GNS är Linnea Grcic dataskyddsombud och GNS är personuppgiftsansvarig.