Corporate social responsibility (CSR) Policy

Global Network Solution

Förutom GNS:s vision att bli ett av de ledande hostingföretagen på den nordiska marknaden stävar GNS även efter att skapa ett bättre samhälle genom att minska verksamhetens negativa påverkan på miljön och genom att ta vårt samhällsansvar.

Vår verksamhet

GNS verksamhet hjälper kunder att effektivisera kommunikationen via effektiva digitala medel vilket därmed minskar miljöpåverkan genom personliga möten. GNS konsulter arbetar främst genom remot control, vilket innebär att våra konsulter inte alltid har personlig möten med kunderna. Arbetssättet är effektivare samt att det minskar avgasutsläpp.

GNS miljö policy

Grön El

GNS verksamhet använder stora mängder energi för det vardagliga arbetet. För att minska verksamhetens negativa påverkan på miljön använder serverhallarna Grön El. Detta innebär att all utrustning som GNS förvarar i serverhallar drivs på Grön EL.
GNS ersätter, alternativt kompletterar, aktiva kylutrustning med frikyla. Frikyla är en metod där man drar nytta av temperaturskillnaden och med en lågfrekvent fläkt skapar ett luftflöde som kyler rummet och utrustningen. Denna metod leder till en väsentligt lägre elförbrukning.
GNS har även en dialog med kansliets hyresvärd för att införa Grön El i fastigheten samt andra åtgärder för att minska den negativa miljöpåverkan.

Datoranvändning

GNS har som policy att samtliga datorer läggs i viloläge efter 15 sekunder. Detta är GNS:s försök att minska elförbrukningen inom vår vardagliga verksamhet.

Telefon och videokonferenser

Vi på GNS arbetar aktivt för att minska vår påverkan på klimatet. Enligt vår resepolicy ska medarbetarna alltid ifrågasättas om en resa behövs. Vi ser både praktiska och miljömässiga fördelar med att använda oss av telefon-och videokonferenser med leverantörer, kollegor och kunder.

Vi återvinner

Återvinningsstation

En viktig återvinningsfunktion som GNS använder sig av är miljösortering av gammal IT- utrustning. När utrustning byts ut raderas enheterna fullständigt och säljs därefter vidare till ett annat företag.
GNS har även en mindre återvinningsstation på kontoret för papper, pant och kompost.

Jämmstäldhet och mångfald

Jämställdhet -och mångfaldsfrågor

GNS använder sig inte av någon form av kön- eller etnisk kvotering vid en rekryteringsprocess. GNS arbetar dock aktivt för att skapa en jämn fördelning av både män och kvinnor samt en ökad mångfald på arbetsplatsen. Vi på GNS är övertygade om att mångfald är nyckeln till framgång.
Idag arbetar 3 kvinnor och 4 män varav 4 har en annan etnisk härkomst än svensk.

ISO standarder

GNS är under process att implementera diverse ISO standarder för att effektivisera och säkra att våra interna processer. ISO är en oberoende, icke-statlig internationell organisation med ett medlemskap av 161 nationella standardiseringsorgan. Genom medlemskapet samlas experter för att dela med sig av kunskap och utveckla frivilliga, konsensusbaserade marknads relevanta internationella standarder som stöder innovation och tillhandahåller lösningar på globala utmaningar. För tillfället arbetar GNS med fyra standarder;

 • ISO- 26000:2010 Vägledning för socialt ansvarstagande (Guidance on social responsibility)
  ISO 26000 är en internationell standard med riktlinjer för socialt ansvarstagande som bygger på sju grundläggande principer vilka tillsammans definierar begreppet socialt ansvarstagande. Standarden beskriver vad företag och organisationer kan göra för att bidra till en hållbar framtid och utveckling.
 • ISO 14001 Ledningssystemssystemstandard för miljö
  ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning vilka i sin tur skapar ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.
 • ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)
  ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation.
 • SS 895400:2 014 Ledningssystem för hållbar IT - Vägledning
  Denna standard ger vägledning till organisationer att införa ett ledningssystem för hållbar IT, etablera, dokumentera, införa, underhålla och ständigt förbättra organisationens arbete inom hållbar IT. Denna standard fokuserar på miljöpåverkan inom organisationens alla områden där IT kan användas effektivt för att minska denna påverkan. Standarden fokuserar även på IT:s egen miljöpåverkan och hur denna i sin tur kan begränsas.